apsmain

Thiết bị bị mất, bị hỏng hoặc bị đánh cắp

Điều gì về các thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng?

Năm ngoái, đây không phải là vấn đề ở Abingdon và chúng tôi hy vọng các học sinh sẽ tiếp tục chăm sóc tốt các thiết bị của mình. Trong trường hợp không chắc thiết bị bị hư hỏng, bị mất hoặc bị đánh cắp và trẻ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để chăm sóc thiết bị đó, APS hiện không yêu cầu gia đình trả tiền sửa chữa hoặc thay thế. Bởi vì các sinh viên đang chăm sóc các thiết bị tốt, chi phí thay thế thấp. Nếu chi phí tăng lên trong tương lai, APS có thể cần đánh giá lại hoạt động này. Chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình về bất kỳ thay đổi nào.
Tại thời điểm này, tổn thất lớn nhất là bộ sạc cho các thiết bị. Bộ sạc nên ở nhà. Các thiết bị đến trường được sạc đầy sẽ hoạt động cả ngày. Ngoài ra, chúng tôi đã đặt một vài trạm thu phí tại trường để xử lý các tình huống đặc biệt.