Đăng ký học viên mới ngay bây giờ!

Các tùy chọn đăng ký:

  1. Trên mạng. (Yêu cầu tải lên tài liệu và thiết lập cuộc họp ảo hoặc gặp trực tiếp với Nhà đăng ký APS.)
  2. Hãy liên hệ với Bộ phận Đăng ký của Trường Abingdon theo số 703-228-6650 để lấy hẹn hoặc nộp hồ sơ đăng ký.
  3. Tại Trung tâm chào đón APS (2110 Washington Blvd., tầng 1), Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều Gọi 703-228-8000 (chọn tùy chọn 3 - Đăng ký) hoặc email register@apsva.us Sắp xếp cuộc hẹn

Gửi y tế: Y tá AbingdonAustin Hodge BSN, RN ahodge@arlingtonva.us (703) 228-8456