Có sẵn thông tin kiểm tra COVID

Vui lòng truy cập của chúng tôi Trang phòng khám để biết thông tin về kiểm tra COVID trong APS. Thông tin có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.