Tháng: Tháng Mười 2020

APS Broadcasting Mạng WiFi Bên ngoài Bốn Trường học

Trường Công lập Arlington, hợp tác với Quận Arlington, hiện đang phát sóng mạng wifi APS bên ngoài bốn tòa nhà của trường. Sáng kiến ​​này, cùng với Comcast Internet Essentials và MiFis cá nhân, là một cách khác mà APS và Quận Arlington đang cung cấp kết nối cho học sinh trong thời kỳ đại dịch. Học sinh sẽ có thể kết nối APS đã cấp […]