Tháng: Tháng Mười 2019

Tìm hiểu thêm về chấm điểm dựa trên tiêu chuẩn

Năm nay, APS sẽ sử dụng cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn để xếp loại và báo cáo tại 11 trường tiểu học. Hình thức báo cáo mới này sẽ bao gồm thông tin chi tiết hơn về kiến ​​thức và kỹ năng mà học sinh đang học. Tìm hiểu thêm về nó trong bài đăng này.