Tháng: April 2019

Abingdon Được chọn là một trong bốn trường APS nhận tài trợ về người máy từ Amazon và FIRST!

Xin chúc mừng, Abingdon! Các trường tiểu học Abingdon, Hoffman-Boston và Drew và Trường Trung học cơ sở Kenmore sẽ nhận được Tài trợ Kỹ sư Tương lai về Robot của Amazon để truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo của các nhà khoa học máy tính. Tổng số 100 trường học trên toàn quốc sẽ nhận được hỗ trợ để thành lập các đội robot FIRST. Hỗ trợ bao gồm phát triển chuyên môn của giáo viên để tìm hiểu về robot, 10,000 đô la từ Amazon để mở rộng quyền truy cập vào […]