Đọc sách mùa hè

Có rất nhiều cách để tiếp tục đọc trong mùa hè này!

Kiểm tra các Chương trình Đọc sách Mùa hè của Thư viện Công cộng Arlington.

Đọc mùa hè: Đại dương của những khả năng

Thư viện công cộng sẽ cung cấp nhiều hoạt động phong phú trong mùa hè này.

Đọc sách điện tử hoặc nghe sách nói. Chọn thanh toán từ hàng trăm sách điện tử và sách nói bằng cách đăng nhập vào MackinVIA

Screen Shot tại 2020 06-08-9.48.12 AM