Tài nguyên Công bằng, Chủng tộc và Đa dạng

Screen Shot 2020-06-01 tại 1.55.32 PM @ohhappydani

Một nơi tuyệt vời để bắt đầu:

Văn phòng Công bằng và Xuất sắc của Trường Công Arlington

Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử & Văn hóa Người Mỹ gốc Phi - Nói về Chủng tộc

Thiết kế khá tốt: Con bạn còn quá nhỏ để nói về chủng tộc? Không.

Screen Shot 2020-06-02 tại 9.14.28 PM

Sách cho trẻ em:

Video cho trẻ em:

Tài nguyên dành cho người lớn:

Tài nguyên dành cho giáo viên: