Khoa học Xã hội

 


 

Tại Abingdon, giáo viên sử dụng Lịch sử còn sống! cách tiếp cận để dạy các môn xã hội học. “Lịch sử sống! là một loạt các phương pháp giảng dạy được sử dụng bởi giáo viên cho phép học sinh với các phong cách học tập đa dạng “trải nghiệm” lịch sử. Những phương pháp giảng dạy này được phát triển bởi những giáo viên đã kết hợp cẩn thận và chu đáo giữa nghiên cứu và lý thuyết giáo dục với thực tế của việc giảng dạy trên lớp. Lý thuyết về nhiều trí thông minh của Howard Gardner, nghiên cứu của Elizabeth Cohen về làm việc nhóm hợp tác, và khái niệm của Jerome Bruner về chương trình giảng dạy xoắn ốc tạo thành xương sống lý thuyết cho Lịch sử còn sống! tiếp cận" (Lịch sử còn sống! Thu hút tất cả người học trong lớp học đa dạng, lần 2. Ed. [Viện giáo trình, 1999], 3).
Chúng tôi cũng dạy các môn xã hội thông qua tích hợp nghệ thuật và các bánh xe học tập Lịch sử Sống và Kiến trúc của chúng tôi.