Lớp một

Đội cấp một của Abingdon


Nicole Jondahl- nicole.jondahl@apsva.us

Elizabeth Katz- elizabeth.katz@apsva.us

Lucille Amatos- lucille.amatos@apsva.us

Boae Kim - boae.kim@apsva.us

Claire Bondi- claire.bondi@apsva.us

Maria Smith - maria.smith@apsva.us

Lorena Reyes-Andrade- lorena.reyes@apsva.us 

Alison Tây- alison.west@apsva.us

Lauren Meehan- lauren.meehan@apsva.us

Meredith Rose- meredith.rose@apsva.us

 


Lớp Một Abingdon đầy… 

First graders all learn to be more independent readers, writers, and mathematicians. Our students are immersed in a print-rich environment that develops oral language, phonics, vocabulary, and comprehension skills. We foster oral language development and bolster listening comprehension through interactive read-aloud and content knowledge building using the Amplify Core Knowledge Language Arts resource. Using the Quỹ WilsonNhận thức ngữ âm Heggerty programs, students build phonological awareness skills and phonics skills daily to acquire foundational literacy skills.  Students apply these foundational skills to read new words and reread familiar selections with fluency and expression. First-grade students receive small group instruction in literacy to both extend and reinforce necessary skills for all students to read and comprehend. Students continue to develop an understanding of characters, setting, main idea, and story sequence in a variety of texts.

188

At the first-grade level, reading and writing will develop together. Students will be given daily opportunities to write and read their writing. As their knowledge of letter-sound correspondence and their sight-word vocabulary increases, they will be able to use these skills to put their ideas and thoughts on paper. With teacher guidance and support, they will also begin to revise and edit selected pieces of their writing for a specific audience. Teachers will encourage the development of writing skills that are foundational to effective written communication and critical thinking.

019

Trong môn toán, học sinh học các phép tính cộng và trừ cơ bản một cách dễ dàng, giải và viết các bài toán trong câu chuyện cũng như cách đếm tiền lẻ và cho biết thời gian. Học sinh học toán thông qua nhiều cách hướng dẫn cả nhóm và nhóm nhỏ. Thực hành các thao tác và trò chơi được xen kẽ với các nhiệm vụ trên giấy và bút chì để đảm bảo có sự hiểu biết cơ bản về từng khái niệm.

Học sinh Tốt nghiệp Đầu tiên tham gia Câu chuyện Đồ chơi nhỏ và Thơ ca trong Âm nhạc chỉ là một vài trong số các chương trình CETA để nâng cao khả năng học tập của các em. Lớp một là để trở thành những người học và suy nghĩ độc lập!

192