Lớp năm

Đội lớp Năm của Abingdon


Kerry Abbott - kerry.abbott@apsva.us

Nicole Thorpe- nicole.thorpe@apsva.us

Madeline Reicherter- madeline.re Richter@apsva.us

Melissa Zandonella- melissa.zandonella@apsva.us

Mary Perez- marylydia.perez@apsva.us

Billie Cooper- billie.cooper@apsva.us 

Kimberly Stewart- kimberly.stewart@apsva.us

 


Những người cao niên của Abingdon đã học được rất nhiều điều! Họ bắt đầu một năm viết những bài tường thuật cá nhân của riêng mình, nghiên cứu số liệu thống kê, tìm hiểu về sự chuyển hóa năng lượng và tìm hiểu sâu về các nền văn minh cổ đại.