Hotline chấm công

E-mail:

Hotline chấm công: 703-228-6653

Loại bỏ các thay đổi: Tất cả các thay đổi về việc tan học (cách học sinh về nhà) phải được thông báo cho văn phòng trước 2 giờ chiều để đảm bảo tất cả học sinh về nhà đúng cách.

Báo cáo Vắng mặt: Điều rất quan trọng là phụ huynh / người giám hộ phải thông báo cho nhà trường về bất kỳ trường hợp vắng mặt nào chưa được xác minh không muộn hơn hai ngày sau khi học sinh trở lại trường. Cung cấp tên, giáo viên và lý do vắng mặt của con bạn.

hình ảnh đồ họa thông tin "quá ốm để đi học"

hình ảnh đồ họa thông tin "quá ốm để đi học" bằng tiếng Tây Ban Nha